Friday , July 19 2024

Bosut

Bosut spada u ona naselja koja vekovima egzistiraju na jednom mestu. Selo Bosut se nekada zvalo Ušće, a pomeralo se usled delovanja vodene stihije.

Bez pravog izvorišta reka Bosut nastaje od raznih potočića a na ušću u reku Savu niklo je naselje.

Još u praistoriji na uzvišenjima pored reke nikle su gradine, na području sela nađena je ostava sa nekoliko stotina bronzanih predmeta, iz vremena od oko 1000. godina pre naše ere.

Za vreme Rimljana između Bosuta i Rače nalazio se vojni logor. Na polju Ograde verovatno se nalazilo rimsko poljoprivredno dobro, a na potesu Crkvine verovatno se nalazilo rimsko groblje.

U srednjem veku Srem se nalazio u okviru mađarske feudalne države. Ceo taj kraj pripadao je plemićima francuskog porekla iz porodice Ajnard. Teško je utvrditi pod kojim imenom se javlja selo u to doba, kasnije kao najmoćnija porodica ističe se plemićka porodica Morović, koja je imala 78 sela uključujući i Bosut.

Početkom 15. veka na ovom području živi veliki broj bogumila, koji ne priznaju crkvene vlasti i ne plaćaju desetnu, pa je papa Jovan 23. ovaj kraj potčinio svojoj vlasti.

Prvi doseljenici javljaju se početkom 18. veka prešavši iz Mačve a bežeći od turskog zuluma. Većena današnjih stanovnika sela vodi poreklo iz Srbije.1733. godine Bosut ulazi u sastav Vojne granice, tada je selo imalo 14 kuća.

Godine 1746. carskim rešenjem vojno područje je podeljeno na tri dela. Bosut je pripadao drugom delu od Bosuta do Zemuna. Sva nacionalna i narodna obeležja se tada zabranjuju, a stanovnici su se mogli nazivati jedino graničari.

Godine 1799. selo je imalo 37 kuća sa 403 stanovnika i nalazilo se u sastavu Druge čete Prvog bataljona Petrovaradinskog graničarskog puka.

Ukidanjem Vojne granice selo se razvija i okreće poljoprivredi, tako da početkom 20. veka ima 209 domova sa 1098 stanovnika, od toga 905 Srba, a ostalo su činili Mađari, Hrvati i Nemci.

Pored rečne parobrodske linije početkom 20. veka selo se povezuje kopnenim putem se Kuzminom.

Broj stanovnika: 970
Nadmorska visina: 78 m
Površina: 32,6 km²
Udaljenost od Sremske Mitrovice: 39 km