Monday , June 24 2024

К О Н К У Р С ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА И ЖИВОТИЊА У 2021. ГОДИНИ

На основу члана 6. став 2. алинеја 2. Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, („Службени лист Града Сремска Митровица“, број: 3/2013, 7/2013, 9/2013 и 1/2017 ), Програма пословања „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица за 2021. годину („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 1/2021 ), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Сремска Митровица за 2021. годину („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 5/2021) и члана 3. Правилника  о условима и начину остваривања права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада и животиња, в.д. директора Агенције за рурални развој Града Сремска Митровица, расписује:

 

К О Н К У Р С

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА И ЖИВОТИЊА

У 2021. ГОДИНИ

1.ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за  субвенционисање дела плаћене премије осигурања, пољопривреде – ратарске, повртарске, воћарске, виноградарске производње и уматичених животиња на територији Града Сремска Митровица у 2021. години које  спроводи  Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица доо Сремска Митровица (у даљем тексту: Агенција).

 

 1. 2. НАМЕНА ПОДСТИЦАЈА

Средства су намењена за субвенционисање дела плаћене премије осигурања пољопривреде:

 1. ратарских култура;
 2. повртарских култура;
 3. воћарских култура и винове лозе;
 4. уматичених животиња.
 1. 3. ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ПО КОНКУРСУ

Укупан износ средстава који се додељује по конкурсу (који је предвиђен за ове намене)  је 2.700.000,00 динара.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 20% од вредности плаћене премије, умањене за износ средстава на име пореза на премију неживотног осигурања.

Максимални износи средстава за субвенционисање дела плаћене премије осигурања пољопривреде по једној пријави износи  20.000,00 динара.

 1. 4. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства која имају пребивалиште на територији Града Сремска Митровица ако је:

 1. уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу (у даљем тексту: Регистар),
 2. код друштва за осигурање осигурао од ризика:
 • усеве и плодове на површини пољопривредног земљишта које је уписано у Регистар под одговарајућом биљном културом,

–    уматичена грла

 1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА КОНКУРС:
 1. читко попуњен образац пријаве,
 2. фотокопија личне карте или очитана лична карта подносиоца захтева,
 3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о површинама и трећа страна извода с подацима о животињама, не старији од 30 дана);
 4. фотокопија полисе осигурања усева односно уматичених грла са прилозима (парцеле,култура,број и врста грла) издата од стране друштва за осиграње код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 16.новембра претходне до 15.новембра текуће године,
 5. оригиналну потврду о плаћеној премији осигурања од осигуравајуће куће код које је физичко лице осигурало своје усеве односно уматичена грла код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 16.новембра претходне до 15.новембра текуће године,
 6. уверење (потврда) или оверена фотокопија о уматиченим грлима које издаје Пољопривредни факултет Департман за сточарство Нови Сад.
 7. фотокопија картице наменског  пословног – рачуна  подносиоца пријаве.

Агенција задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.

 1. ДОДЕЛА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Разматрање приспелих пријава и испуњености услова предвиђених конкурсом вршиће Комисија за разматрање пријава ( у даљем тексту: Комисија ) коју именује в.д. Директора.

Критеријуми за доделу подстицајних средстава утврђени су Правилником  о условима и начину за остваривање права на подстицаје за премију осигурања  усева, плодова, вишегодишњих засада и животиња.

Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на основу поднете документације и по редоследу пристиглих уредних  пријава, до износа средстава предвиђениx за ове намене.

Коначну Одлуку о додели средстава доноси в.д. Директора.

Комисија задржава право да поред документације из тачке 5. овог конкурса затражи и друга документа.

Конкурсна документација се не враћа подносиоцу.

Подносилац може поднети само једну пријаву.

Неблаговременe пријаве неће се разматрати.

Рок за реализацију активности је до 15.11.2021. године.

 

 1. 7. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаву са потребном документацијом доставити У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

„Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица, Ул. Светог Димитрија бр. 6, 22 000 Сремска Митровица, са назнакoм КОНКУРС  ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, И ЖИВОТИЊА у 2021. годиниили ЛИЧНО у просторије „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица, у згради ДДОР-а, први спрат, канцеларија бр. 20, ул. Светог Димитрија бр. 6, 22000 Сремска Митровица.

Пријаве на конкурс се подносе до 15.11.2021. године.

Додатне информације у вези конкурса могу се добити у просторијама Агенције за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица или  путем телефона 022/610-573.

Текст конкурса, и конкурсна документација могу се преузети на интернет страници Агенције www.arrsm.rs, или у просторијама Агенције.                                                                                                              в.д. директора                                                                                                                                                                                                              Павловић Душица

 

obrazac-prijave

Pravilnik za 2021

Proverite takođe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. …