Monday , October 2 2023
Početna / Aktuelnosti / K O N K U R S ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA I ŽIVOTINJA U 2021. GODINI

K O N K U R S ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA I ŽIVOTINJA U 2021. GODINI

Na osnovu člana 6. stav 2. alineja 2. Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo, („Službeni list Grada Sremska Mitrovica“, broj: 3/2013, 7/2013, 9/2013 i 1/2017 ), Programa poslovanja „Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica za 2021. godinu („Sl. list Grada Sremska Mitrovica“ br. 1/2021 ), Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Sremska Mitrovica za 2021. godinu („Sl. list Grada Sremska Mitrovica“ br. 5/2021) i člana 3. Pravilnika  o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada i životinja, v.d. direktora Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, raspisuje:

 

K O N K U R S

ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA I ŽIVOTINJA

U 2021. GODINI

1.PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za  subvencionisanje dela plaćene premije osiguranja, poljoprivrede – ratarske, povrtarske, voćarske, vinogradarske proizvodnje i umatičenih životinja na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u 2021. godini koje  sprovodi  Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica doo Sremska Mitrovica (u daljem tekstu: Agencija).

 

 1. 2. NAMENA PODSTICAJA

Sredstva su namenjena za subvencionisanje dela plaćene premije osiguranja poljoprivrede:

 1. ratarskih kultura;
 2. povrtarskih kultura;
 3. voćarskih kultura i vinove loze;
 4. umatičenih životinja.
 1. 3.IZNOS SREDSTAVA KOJI SE DODELJUJE PO KONKURSU

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu (koji je predviđen za ove namene)  je 2.700.000,00 dinara.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od 20% od vrednosti plaćene premije, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na premiju neživotnog osiguranja.

Maksimalni iznosi sredstava za subvencionisanje dela plaćene premije osiguranja poljoprivrede po jednoj prijavi iznosi  20.000,00 dinara.

 1. 4. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koja imaju prebivalište na teritoriji Grada Sremska Mitrovica ako je:

 1. upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu (u daljem tekstu: Registar),
 2. kod društva za osiguranje osigurao od rizika:
 • useve i plodove na površini poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar pod odgovarajućom biljnom kulturom,

–    umatičena grla

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA KONKURS:
 1. čitko popunjen obrazac prijave,
 2. fotokopija lične karte ili očitana lična karta podnosioca zahteva,
 3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama i treća strana izvoda s podacima o životinjama, ne stariji od 30 dana);
 4. fotokopija polise osiguranja useva odnosno umatičenih grla sa prilozima (parcele,kultura,broj i vrsta grla) izdata od strane društva za osigranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 16.novembra prethodne do 15.novembra tekuće godine,
 5. originalnu potvrdu o plaćenoj premiji osiguranja od osiguravajuće kuće kod koje je fizičko lice osiguralo svoje useve odnosno umatičena grla kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 16.novembra prethodne do 15.novembra tekuće godine,
 6. uverenje (potvrda) ili overena fotokopija o umatičenim grlima koje izdaje Poljoprivredni fakultet Departman za stočarstvo Novi Sad.
 7. fotokopija kartice namenskog  poslovnog – računa  podnosioca prijave.

Agencija zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

 1. DODELA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Razmatranje prispelih prijava i ispunjenosti uslova predviđenih konkursom vršiće Komisija za razmatranje prijava ( u daljem tekstu: Komisija ) koju imenuje v.d. Direktora.

Kriterijumi za dodelu podsticajnih sredstava utvrđeni su Pravilnikom  o uslovima i načinu za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja  useva, plodova, višegodišnjih zasada i životinja.

Komisija daje predlog za dodelu bespovratnih sredstava na osnovu podnete dokumentacije i po redosledu pristiglih urednih  prijava, do iznosa sredstava predviđenix za ove namene.

Konačnu Odluku o dodeli sredstava donosi v.d. Direktora.

Komisija zadržava pravo da pored dokumentacije iz tačke 5. ovog konkursa zatraži i druga dokumenta.

Konkursna dokumentacija se ne vraća podnosiocu.

Podnosilac može podneti samo jednu prijavu.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za realizaciju aktivnosti je do 15.11.2021. godine.

 

 1. 7. NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti U ZATVORENOJ KOVERTI POŠTOM NA ADRESU:

„Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica, Ul. Svetog Dimitrija br. 6, 22 000 Sremska Mitrovica, sa naznakom KONKURS  ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, I ŽIVOTINJA u 2021. godiniili LIČNO u prostorije „Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica, u zgradi DDOR-a, prvi sprat, kancelarija br. 20, ul. Svetog Dimitrija br. 6, 22000 Sremska Mitrovica.

Prijave na konkurs se podnose do 15.11.2021. godine.

Dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti u prostorijama Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica ili  putem telefona 022/610-573.

Tekst konkursa, i konkursna dokumentacija mogu se preuzeti na internet stranici Agencije www.arrsm.rs, ili u prostorijama Agencije.                                                                                                              v.d. direktora                                                                                                                                                                                                              Pavlović Dušica

 

obrazac-prijave

Pravilnik za 2021

Proverite takođe

K O N K U R S O DODELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIM POLjOPRIVREDNICIMA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2023. GODINI

K O N K U R SO DODELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIM POLjOPRIVREDNICIMA NA TERITORIJI …