Monday , June 24 2024

K O N K U R S O DODELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIM POLjOPRIVREDNICIMA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2023. GODINI

K O N K U R S

O DODELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIM POLjOPRIVREDNICIMA NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA U 2023. GODINI

Dokumenti za preizimanje

Konkurs  PDF

Obrazac DOC PDF

Pravilnik  PDF

 

На основу члана 6. став 2. алинеја 2. Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу

„Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, („Службени лист Града Сремска Митровица“, број: 3/2013, 7/2013, 9/2013 и 1/2017), Програма пословања „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица за 2023. годину („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 2/2023), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Сремска Митровица за 2023. годину („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 9/2023), в.д. директора Агенције за рурални развој Града Сремка Митровица (у даљем тексту : в.д. директора) доноси:

 

К О Н К У Р С

 

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У 2023. ГОДИНИ

 

 1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет Конкурса је почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих пољопривредних газдинстава кроз подстицање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

 

2.  НАМЕНА ПОДСТИЦАЈА

Бесповратна средства која се додељују по овом конкурсу намењена су за:

 • Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,
 • Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у сeктору прераде меса и млека.

Листа прихватљивих инвестиција приказана је у члану 2. Правилника о додели средстава за подршку младим пољопривредницима на територији Града Сремска Митровица у 2023. години.

 

3.  ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ПО КОНКУРСУ

Укупан износ средстава који се додељује по конкурсу (који је предвиђен за ове намене)  је

1.500.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по Конкурсу утврђују се у износу од 50% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције.

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).

 

.           Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 200.000,00 динара за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 250.000,00 динара.за инвестиције које се односе на прераду меса и млека.

 

4.  ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право на подстицаје за физичку имовину остварују физичка лица старија од 18 година која у моменту подношења захтева не смеју имати више од 40 година, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства и налазе се у активном статусу. Подносилац пријаве мора имати пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава од 01.01.2022. године.

 

Право на подстицаје за прераду на газдинству остварују предузетници – мали субјекти у пословању храном, где је овлашћено лице старије од 18 година и које у моменту подношења захтева не смеју имати више од 40 година, регистровани у Агенцији за Привредне регистре и као такви уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства и налазе се у активном статусу.

 

Право на подстицаје имају подносиоци пријаве којима нису у претходном периоду одобрена подстицајна средства на конкурсима за младе пољопривреднике расписаним од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство као и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

 

5.  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА КОНКУРС:

 1. читко попуњен образац пријаве;
 2. фотокопија личне карте или очитана лична карта подносиоца захтева;
 3. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава (подаци о пољопривредном газдинству, прва страна Извода као и остале стране извода са подацима о површинама и трећа страна извода са подацима о животињама, не старији од 30 дана);
 4. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама закључно са 31.12.2022. године за подносиоца пријаве издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе;
 5. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са спецификацијом опреме која садржи основне карактеристике и добављача опреме;
 6. отпремницу за набавку предметне инвестиције;
 7. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то извод оверен од стране банке корисника средстава и добављача опреме, а у случају када је извршено готовинско или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;
 8. ако је члан задруге – доставити потврду о чланству;
 9. извод из Агенције за привредне регистре, са пореским идентификационим бројем;
 10. решење о ОДОБРЕНОМ ОБЈЕКТУ у складу са Правилником о малим количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла” (“Службени гласник РС”, број 111/17) или морају бити регистровани у Регистру објеката у складу са Законом о ветеринарству;
 11. решење Управе за ветерину да је објекат уписан у Регистар објеката за узгој, држање и промет животиња (решење мора да гласи на име корисника средстава а укупни капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство не сме да прелази капацитет специфичан за сектор млеко, односно за сектор месо, односно за сектор производње конзумних јаја – уколико аплицира за Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава ( опремање фарми).

 

Агенција може затражити и додатну документацију.

 

6.  ДОДЕЛА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Поднете пријаве разматра и предлог одлуке о додели средстава даје Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија).

Чланове Комисије именује в.д. директора из редова запослених.

Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају услове на основу достављене документације, у складу са Конкурсом и Правилником. Комисија заседа када процени да су се стекли услови за доношење Записника и предлога Одлуке о додели средстава у којој ће навести број поднетих пријава, прихватљиве пријаве са приказом износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима неприхватљивости.

У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, подносиоци пријава који остваре мање од 40% од укупног броја бодова не улазе у даље разматрање Комисије.

Предлогом одлуке о додели средстава утврђују се појединачни износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена средства, а подносиоцима пријава којима средства нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.

Коначну одлуку о додели средстава доноси  в.д. директора.

 

спор.

Одлука је коначна и против исте се не може изјавити жалба, нити се може водити управни

Комисија даје предлог за доделу подстицајних средстава на основу поднете документације и

 

по редоследу пристиглих уредних пријава до износа средстава предвиђених за ове намене.

 

Подстицајна средства ће се додељивати по пристиглим пријавама, у складу са утврђеним критеријумима до утрошка средстава предвиђених за ове намене, а закључно са 25.10.2023. године.

 

7.  НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаву са потребном документацијом доставити У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

„Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица, Ул. Светог Димитрија бр. 6, 22 000 Сремска Митровица, са назнакoм “КОНКУРС за подршку младим пољопривредницима на територији Града Сремска Митровица у 2022. години“ или ЛИЧНО у просторије „Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица, у згради ДДОР-а, први спрат, канцеларија бр. 20, ул. Светог Димитрија бр. 6, 22000 Сремска Митровица.

Пријаве на конкурс се подносе до 25.10.2023. године.

Додатне информације у вези конкурса могу се добити у просторијама Агенције за рурални развој Града Сремска Митровица“ доо, Сремска Митровица или путем телефона 022/610-573.

Текст конкурса, и конкурсна документација могу се преузети на интернет страници Агенције www.arrsm.rs, или у просторијама Агенције.

 

в.д. директора Марина Максимовић

 

 

Proverite takođe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. …