Monday , June 24 2024

SPREMNI LOKALNI KONKURSI ZA RURALNI RAZVOJ

Za 2020. godinu planirana su tri lokalna konkursa za dodelu bespovratnih sredstava poljoprivrednicima, subjektima seoskog turizma i civilnom sektoru.

Za poljoprivrednike su predviđeni podsticaji za upravljanje rizicima premije osiguranja ratarskih, povrtarskih, voćarskih kultura i vinove loze te umatičenih životinja. Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti plaćene premije, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na premiju neživotnog osiguranja i to u procentu od 20% za osiguranje ratarskih kultura i umatičenih grla stoke, odnosno 10% za osiguranje povrtarskih , voćarskih kultura i vinove loze.

Maksimalni iznos sredstava za subvencionisanje dela plaćene premije osiguranja poljoprivrede po jednoj prijavi iznosiće 20.000 dinara, a ukupno je za ovu namenu predviđeno 5.000.000 dinara.

Ono što je značajno za ovu meru jeste da može kumulativno da se koristi sa merom koju u ovoj oblasti realizuje Ministarstvo poljoprivrede, odnosno može da se kombinuje sa podsticajem od 40% plaćenje premije osiguranja umanjene za iznos poreza, odnosno sa 45% plaćenje premije osiguranja kod poljoprivrednika koji posluju u otežanim uslovima rada.

Za lica koja se bave seoskim turizmom spremili smo konkurs za dodelu sredstava u oblasti marketinga. S obzirom na to da sličan konkurs ne postoji ni na pokrajinskom ni na republičkom nivou, očekujemo veliko interesovanje ovih subjekata za ovim konkursom za koji smo opredelili 1.000.000 dinara. Po ovom konkursu, seoska turistička domaćinstva i objekti domaće radinosti u seoskim sredinama, moći će da ostvare pravo na sredstva za finansiranje reklamnog i promotivnog materijala i video spotova, za izradu internet stranica, nabavku turističke signalizacije, a sve u cilju povećanja vidljivosti proizvoda i usluga koje ovi subjekti nude na svojim turističkim domaćinstvima. Indirektni cilj ove mere jeste i afirmisanje i promovisanje Sremske Mitrovice kao značajne turističke destinacije, posebno u oblasti seoskog turizma.

Nastavljamo i sa konkursom u oblasti civilnog društva, koji je bio veoma popularan prethodnih godina, a i za ovu namenu je predviđeno 1.000.000 dinara. Reč je o konkursu za sufinansiranje projekata i programskih aktivnosti lokalnih udruženja građana čija je delatnost u funkciji unapređenja poljoprivrede, i ruralnog razvoja uopšte. Želimo da pružimo udruženjima podršku u realizaciji različitih poljoprivrednih programa i akcija, za jačanje kapaciteta kroz organizovanje edukacija i nabavku mašina i opreme za članove udruženja, za organizovanje seoskih manifestacija poljoprivrednog karaktera i slične aktivnosti.

Spomenuo bih i program koji će realizovati Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj, a reč je o programu za subvencionisanje kamate na kredite namenjene razvoju privrednih subjekata u Gradu Sremska Mitrovica. Sredstva iz ovog programa namenjena su za subvencionisanje kamate na kredite za nabavku obrtnih sredstava i za finansiranje tekuće likvidnosti (ročnosti do 24 meseca). Pravo na subvencije za kamate na kredite imaće privredni subjekti razvrstani u skladu sa Zakonom kao mikro i mala pravna lica i preduzetnici, sa sedištem na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, koji su registrovani za obavljanje proizvodne, prerađivačke, uslužne i ugostiteljske delatnosti. Ovi subjekti, koji sa poslovnom bankom, izabranom po osnovu javnog poziva Gradske uprave, zaključe ugovor o kreditiranju uz učešće Grada Sremska Mitrovica u subvencionisanju kamate na kredite, ostvaruju pravo na subvencije u visini od 85% obračunate redovne kamate za period trajanja kredita, odnosno 100% obračunate redovne kamate za period trajanja kredita za pravna lica i preduzetnike registrovane za obavljanje delatnosti proizvodnje prehrambenih proizvoda i prerađivačke delatnosti povezane sa poljoprivrednom proizvodnjom.

Ovim konkursima se pokrivaju svi lokalni subjekti koji doprinose unapređenju ruralnog razvoja – poljoprivrednici, subjekti seoskog turizma, udruženja građana, kao i seoske zanatlije i preduzetnici, a mogu se očekivati u narednih mesec dana.Takođe, Agencija za ruralni razvoj svakodnevno stoji na raspolaganju korisnicima za savete, potrebnu pomoć i podršku oko podnošenja zahteva za subvencije i podsticaje koji su aktuelni na republičkom i pokrajinskom nivou.

Petar Samardžić,

direktor Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica   

Proverite takođe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. …