Wednesday , April 17 2024

Informisanje IPARD korisnika – saveti i smernice

Krenuli su prvi javni pozivi u okviru IPARD II programa Evropske unije. Ovaj instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014. do 2020. godine doprinosi  dostizanju evropskih standarda , podizanju produktivnosti i konkurentnosti, prilagođavanju zahtevima domaćeg i inostranog tržišta, kao i diverzifikaciji i razvoju ekonomskih aktivnosti i poboljšanju kvaliteta života u ruralnim područjima. Program se realizuje preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja.

Za 2018. godinu u planu je implementacija mere M1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i mere M3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Do 26. februara otvoreni su pozivi za nabavku poljoprivredne mehanizacije, opreme i traktora u okviru mere M1.

Za pružanje informacija o IPARD podsticajima, kao i za pomoć pri pripremi zahteva za odobravanje projekta i zahteva za odobravanje isplate zadužene su Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije i AP Vojvodine, kao i lokalne i regionalne razvojne agencije.

Grad Sremska Mitrovica se aktivno uključila u predstavljanje mera IPARD programa. S obzirom na to da Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica ima višegodišnje iskustvo u sprovođenju i razvoju sopstvenih šema podrške ruralnom razvoju na lokalnom nivou, kao i da je upoznata sa mogućnostima i zahtevima IPARD programa, predstavlja jednog od važnih aktera u procesu pružanja podrške i obezbeđivanju svih relevantnih informacija potencijalnim korisnicima IPARD podrške.

U cilju pružanja pomoći korisnicima IPARD podrške mitrovačka Agencija za ruralni razvoj upoznaje IPARD korisnike sa pravilima i uslovima za sprovođenje pravilnika, sa opštim i specifičnim kriterijumima koje budući korisnici treba da ispune, dokumentacijom koju treba da pripreme, kao i procesom popunjavanja aplikacionih formulara.

Agencija je krajem januara najpre održala info radionicu u Gradskoj kući za sve zainteresovane poljoprivrednike, a potom i u prostorijama Asocijacije stočara Srema i Mačve, na zahtev Asocijacije. Sa održavanjem IPARD radionica nastaviće i do kraja februara, ali i tokom čitavog trajanja programa.

„Želimo da korisnicima pojasnimo ciljeve i namenu IPARD programa, način korišćenja i uslove za dobijanje sredstava, finansiranje projekata, kontrolu, postupke, potrebnu dokumentaciju, obaveze korisnika pre podnošenja zahteva kao i obaveze nakon realizacije investicije. Za IPARD II program je karakteristično da je veoma zahtevan, potrebno je pribaviti obimnu dokumentaciju i obaviti detaljne pripreme. Naši poljoprivredni proizvođači bi trebalo da budu spremni da ozbiljno pristupe, dobro odaberu formu podrške i pripreme svu neophodnu dokumentaciju. Ukoliko poseduje neophodna znanja i veštine, svaki podnosilac može samostalno da pripremi zahtev, a može i ugovoriti stručnu pomoć subjekata registrovanih za pružanje konsultantskih usluga. U slučaju da se podnosilac odluči na angažovanje konsultanta, odnosno drugih stručnih lica važno je da ima u vidu da ovaj trošak spada u prihvatljive troškove, odnosno za isti se može ostvariti IPARD podsticaj. Na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, odnosno Uprave za agrarna plaćanja, kao i na stranici Agencije, objavljen je Vodič sa pratećim prilozima, koji „prostijim jezikom“ dodatno pojašnjava sve pojedinosti vezane za meru M1, daje odgovore na pitanja koja su do sad postavljali potencijalni korisnici, a tu su i popunjeni primeri zahteva za odobravanje projekta i zahteva za isplatu“, Petar Samardžić, direktor Agencije za ruralni razvoj.

 

Smernice i korisni saveti Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica:

 • Korisnik mora imati izmirene sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda (uključujući i socijalna davanja – penzijsko-invalidsko, zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti);
 • Investicije se realizuju isključivo bezgotovinskim plaćanjem;
 • Po jednom javnom pozivu može da se podnese samo jedan zahtev za odobravanje projekta (zahtev se podnosi za jednu ili više investicija);
 • Korisnik ne sme preduzimati ni jednu radnju vezanu za realizaciju investicije pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak;
 • Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu mora biti okončan (novi zahtev za odobravanje projekta se može podneti tek kada rešenje o odobravanju isplate IPARD podsticaja po prethodno odobrenom projektu postane konačno);
 • Za nabavku polovne mehanizacije, mašina i opreme se ne može ostvariti podrška iz IPARD II programa. Sva oprema, mašine i mehanizacija mora da bude nova i nekorišćena, odnosno proizvedena najkasnije pet godina od godine u kojoj se podnosi zahtev;
 • Za ostvarivanje prava na odobravanje projekta korisnik ne sme veštački stvoriti uslove u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD programu (Veštački uslovi su sve radnje koje podnosilac i korisnik IPARD podsticaja preduzima na nepravilan način, kako bi ispunio uslove i stekao nepravednu prednost na tržištu i tokom postupka za ostvarivanje IPARD podrške. Stvaranje veštačkih uslova povlači sankcije, pa posebnu pažnju treba obratiti na tačno i potpuno prikazivanje podataka);
 • Objekat i katastarska parcela koji su predmet investicije moraju biti u vlasništvu ili na njima mora postojati pravo zakupa, odnosno korišćenja (Ugovor o zakupu sa rokom važenja od najmanje 10 godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev);
 • Za investicije čija je vrednost veća od 10.000 evra, moraju se prikupiti tri ponude (realne, nezavisne i uporedive po sadržaju i po specifikacijama), odnosno jedna ponuda za investicije čija je vrednost do 10.000 evra.
 • Referentna cena je cena investicije ili dela investicije koja se utvrđuje na osnovu tržišne cene i služi za utvrđivanje osnovice za obračun IPARD podsticaja (akreditovana interna procedura UAP);
 • U zavisnosti od raspoloživog budžeta i broja podnetih zahteva sprovodi se rangiranje Postupak bodovanja i rangiranja se ne sprovodi ako je iznos raspoloživih sredstava dovoljan za sve zahteve;
 • Ako je predmet zahteva oprema koja se ugrađuje u objekat, lice ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako objekat koji je predmet investicije, ima upotrebnu dozvolu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata;
 • Korisniku IPARD podsticaja nije dozvoljeno da vrši bilo kakve izmene odobrenog projekta, bez prethodnog odobrenja UAP. Zahtev za izmenu odobrenog projekta (sa obrazloženjem i dokazima kojima to potvrđuje) mora se poslati najkasnije 30 dana pre isteka roka za realizaciju;
 • Za realizovane opšte troškove (OT) može biti ispostavljen račun (opšti trošak jeste izdatak za konsultantske usluge, studije izvodljivosti i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije). OT ne moraju nužno biti deo zahteva. Jedino OT mogu nastati pre podnošenja zahteva. Ukupan iznos svih prihvatljivih OT ne može biti veći od 12% vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije;
 • Dobavljač i korisnik ne smeju biti povezana lica, odnosno dobavljači međusobno ne smeju biti povezana lica;
 • Posebni uslovi za nabavku novog traktora: Tokom trajanja IPARD programa dozvoljena je nabavka samo jednog traktora; Maksimalna snaga motora ograničena je  obimimom biljne, odnosno stočarske proizvodnje i potrebno je da zadovoljavaju standard emisije izduvnih gasova Stage IIIA (TIER 3), Stage IIIB (TIER 4 Interim) i Stage IV (TIER 4 Final);
 • Predmet investicije mora biti obeležen na način propisan Pravilnikom;
 • IPARD program podrazumeva tri nivoa kontrole – pre odobravanja projekta (nulta kontrola), kontrola pre isplate i posle isplate (najmanje jednom u roku od 5 godina od datuma isplate podsticaja);
 • Pre početka realizacije ideje, potrebno je oceniti sve relevantne aspekte poslovanja,  utvrditi isplativost ideje i proceniti rizik. Na taj način greške se prave na papiru, a ne na tržištu. Realan poslovni plan  osnov je dobrog poslovanja i opstanka;

 

Obaveze korisnika IPARD podrške:

 • daje tačne i potpune podatke i dokumentaciju vezanu za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje;
 • investiciju realizuje u skladu sa posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje;
 • izvrši obeležavanje investicije u skladu sa posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje;
 • omogući pristup investiciji i dokumentaciji koja se odnosi na ostvarivanje prava na IPARD podsticaje ovlašćenim predstavnicima Ministarstva, ministarstva nadležnog za poslove finansija, Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije, Evropske komisije, Evropskog revizorskog suda i Evropske kancelarije za borbu protiv korupcije;
 • namenski koristi, ne otuđi, niti omogući drugom licu korišćenje predmeta investicije u periodu od pet godina od dana isplate;
 • čuva dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na IPARD podsticaje, u periodu od pet godina od dana isplate;
 • vrati neosnovano isplaćena sredstva u skladu sa zakonom i posebnim propisima kojima se propisuje ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

Proverite takođe

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR ZA 2024. GODINU

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR ZA 2024. …