Wednesday , May 29 2024

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje aktivnosti udruženja građana u 2021. godini.

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima ( „Sl. glasnik RS“, br.51/2009 i 99/2011-dr. zakon i 44/2018-dr.zakon), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl.glasnik RS“, br. 16/2018 ), člana 6. stav 2. alineja 2. Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo, („Službeni list Grada Sremska Mitrovica“, broj: 3/2013, 7/2013, 9/2013 i 1/2017 ), Programa poslovanja „Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica za 2021. godinu („Sl. list Grada Sremska Mitrovica“ br. 1/2021 ), Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Sremska Mitrovica za 2021. godinu („Sl. list Grada Sremska Mitrovica“ br. 5/2021) i člana 4. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana u 2021. godini na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, v.d. direktora Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica, raspisuje:

K O N K U R S

za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje aktivnosti

udruženja građana u 2021. godini

 

1.PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za finansiranje realizacije programskih aktivnosti i poboljšanje uslova rada udruženja građana sa teritorije Grada Sremska Mitrovica, a koji sprovodi Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica doo Sremska Mitrovica (u daljem tekstu: Agencija).

UKUPAN IZNOS SREDSTAVA KOJI SE DODELjUJE PO KONKURSU
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu (koji je predviđen za ove namene) je 1.000.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju udruženja građana sa sedištem na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, koja obavljaju delatnost u vezi sa ruralnim razvojem, odnosno unapređenjem poljoprivredne proizvodnje.

NAMENA PODSTICAJA

Sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu mogu se koristiti za realizaciju programskih aktivnosti (projekata) udruženja građana čija realizacija utiče na razvoj lokalne ruralne ekonomije kroz unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje, prerađivačke delatnosti i ostalih elemenata politike ruralnog razvoja, i to za plaćanje:

Troškova zakupa prostora udruženja,
Troškova komunikacija (korišćenja telefona i interneta),
Troškova kancelarijskog materijala,
Putnih troškova,
Troškova angažovanja lica u predloženim aktivnostima,
Troškova angažovanja prevodilaca,
Troškova zakupa sale,
Troškova nabavke opreme za udruženje
Troškova izrade softvera i veb sajta udruženja,
Troškova izdavanja, štampanja i distribucije časopisa,
Troškova štampanja reklamnog materijala,
Troškova održavanja TV emisija,
Troškova učešća na sajmovima,
Troškova organizovanja manifestacije poljoprivrednog karaktera.
Programska aktivnost naročito mora da sadrži: oblast u kojoj se program realizuje, teritoriju na kojoj bi se program realizovao, vreme i dužinu trajanja programa, cilj, vrstu i obim aktivnosti koje bi se vršile u toku realizacije programa i ukupan broj lica koji je potreban za izvođenje programa.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA KONKURS
­čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom i pečatom podnosioca zahteva;

spisak članova udruženja overen od strane zakonskog zastupnika udruženja, sa navedenim imenom, prezimenom, adresom i mestom prebivališta članova;
­plan aktivnosti udruženja za 2021. godinu usvojen od strane nadležnog organa udruženja;
­detaljan budžet plana aktivnosti za 2021. godinu;
­fotokopija Rešenja o upisu u Registar udruženja (ukoliko je udruženje već koristilo sredstva Agencije nije potrebno da uz konkursnu dokumentaciju priloži ovo rešenje);
­fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju (ukoliko je udruženje već koristilo sredstva Agencije nije potrebno da uz konkursnu dokumentaciju priloži ovu potvrdu);
­fotokopija kartona deponovanih potpisa;
­potvrda Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio poreske i druge javne dažbine za 2020. godinu;
­fotokopija Statuta udruženja građana (ukoliko je udruženje već koristilo sredstva Agencije nije potrebno da uz konkursnu dokumentaciju priloži Statut);
izjava podnosioca prijave da po istom osnovu nije ostvario podsticaje kod drugog davaoca sredstava, odnosno da ista namena sredstava nije predmet drugog postupka korišćenja podsticaja;
izjava podnosioca prijave o nepostojanju sukoba interesa i interni akt o antikorupcijskoj politici.
DODELA PODSTICAJNIH SREDSTAVA
– Razmatranje prispelih prijava i ispunjenosti uslova predviđenih konkursom vršiće Komisija koju imenuje v.d. direktora;
– Kriterijumi za ocenu prijava (elementi i način bodovanja) utvrđeni su Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava za finansiranje aktivnosti udruženja građana u 2021. godini;
– Konačnu Odluku o dodeli sredstava donosi v.d. direktora;
– Prava i obaveze između „Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica i Korisnika biće regulisana Ugovorom;
– Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta;
– Konkursna dokumentacija se ne vraća podnosiocu;
– Podnosilac može podneti samo jednu prijavu;
– Neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje;
– Rok za realizaciju aktivnosti je do 20.12.2021. godine.

7. NAČIN I ROK PODNOŠENjA PRIJAVE
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti U ZATVORENOJ KOVERTI POŠTOM NA ADRESU:

„Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica, Ul. Svetog Dimitrija br. 6, 22000 Sremska Mitrovica, sa naznakom „KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE AKTIVNOSTI UDRUŽENjA GRAĐANA U 2021. GODINI – NE OTVARATI“ ili LIČNO u prostorije „Agencija za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica, u zgradi DDOR-a, prvi sprat, kancelarija br. 20, ul. Svetog Dimitrija br. 6, 22000 Sremska Mitrovica.

Dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti u prostorijama Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica“ doo, Sremska Mitrovica ili putem telefona 022/610-573.

Prijave na konkurs se podnose do 16.07.2021. godine

 

Tekst konkursa, smernice i obrazac prijave mogu se preuzeti na internet stranici Agencije www.arrsm.rs ili u prostorijama Agencije.

v.d direktora Dušica Pavlović

DOKUMENTACIJA

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ УДРУЖЕЊЕ 2021
ПРАВИЛНИК УДРУЖЕЊЕ 2021
МОДЕЛИ ИЗЈАВЕ СУКОБ ИНТЕРЕСА
МОДЕЛИ ИЗЈАВЕ ДУПЛО ФИНАНСИРАНЈЕ
МОДЕЛ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
ЛИСТА ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА

 

Proverite takođe

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u AP Vojvodini u 2024. …